SV. SMÍŘENÍ A ADORACE

SV. SMÍŘENÍ A ADORACE

SVÁTOST SMÍŘENÍ:

Pravidelně se zpovídá vždy 30 min. před každou mši svatou (jenom ne v neděli před 10.00 hod. ne, protože kněží přejíždí na další mši sv.)

KAŽDÝ ČTVRTEK: 8.00 - 9.00 hod. a 16.00 - 17.30 hod. při celodenní adoraci (v adventu se navíc zpovídá od 9.00 - 11.00 hod.)

NA PRVNÍ PÁTEK: se zpovídá i během adorace od 18.15 - 19.00 hod.

 

ADORACE:

Každý čtvrtek je vystavená Nejsvětější svátost k adoraci od 8 - 17.30 hod.

Každou sobotu: od 18.00 - 18.30 hod.

Každý první pátek: od 18.15 - 19.00 hod. (společná farní adorace se zpěvy)


 

Svátost smíření (zpověď)

Každý člověk v životě chybuje a prohřešuje se. Ve svátosti smíření se setkává s milosrdným Bohem, který jej znovu bere do své náruče a očišťuje od hříchů. Svátost smíření je tak jedním z největších darů: můžeme začít znovu, s čistým „štítem“, přijati s láskou a vybaveni novou silou. Bůh je milosrdný a toužebně si přeje, abychom jeho milosrdenství skutečně využili. Litujme svých hříchů a vyznejme je ve svátosti smíření!

(Marnotratný) syn řekl Otci: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.‘  Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ (Lk 15,21-22)